Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany soukromí na internetu

Tyto Zásady ochrany soukromí na internetu („Zásady“) popisují, jakým způsobem společnost FORD MOTOR COMPANY, s. r. o. („Ford“, „my“ nebo „nás“) používá a zveřejňuje informace (Vaše „osobní údaje“), které shromažďuje, když navštívíte tyto internetové stránky („Stránka“ nebo „Stránky“) anebo když nás kontaktujete za použití informací na ní uvedených.

Zásady dále popisují, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje v případě, že nakupujete produkty a služby na našich Stránkách.

Kromě těchto Zásad navíc platí pro některé produkty a služby Ford (včetně některých Ford aplikací) vlastní zásady ochrany osobních údajů, které podrobněji popisují způsoby používání Vašich osobních údajů v daném konkrétním kontextu. Další informace o tom, jaké údaje zpracovává a používá Vaše vozidlo, naleznete také v příslušné uživatelské příručce nebo popř. doprovodné aplikaci.


S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím subjektům:

V zájmu splnění naší zákonné povinnosti poskytovat údaje o emisích, shromažďujeme informace o Vaší spotřebě paliva a/nebo energie a zasíláme je spolu s identifikačním číslem vozidla Komisi EU a Evropské agentuře pro životní prostředí (EEA). Tyto údaje jsou shromažďovány prostřednictvím modemu instalovaného ve vozidle (pokud máte vozidlo připojené k síti) a/nebo v rámci údržby či opravy Vašeho vozidla. Proti tomuto zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku. K tomu využijte kontaktní adresy uvedené v části „Vaše práva jako subjektu údajů“.


Předávání Vašich osobních údajů do zahraničí

S Vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu s německým zákonem o ochraně osobních údajů a mohou být předávány jak do zemí Evropského hospodářského prostoru („EHP“), tak mimo EHP (a to včetně USA). Země, do nichž jsou Vaše osobní údaje předávány, nemusejí podle názoru Evropské komise poskytovat odpovídající úroveň ochrany údajů. Pokud jsou Vaše osobní údaje předávány do zemí mimo EHP, společnost Ford přijme odpovídající opatření v souladu s příslušnými právními povinnostmi, aby zajistila, že Vaše osobní údaje budou přiměřeně chráněny bez ohledu na zemi, do které jsou předávány. Tato opatření mohou mj. zahrnovat získání smluvních ujištění od třetích stran, které mají přístup k Vašim osobním údajům, v nichž se zaváží chránit Vaše osobní údaje alespoň v takovém rozsahu, v jakém jsou chráněny v rámci EHP. Další informace o tom, jak společnost Ford chrání Vaše osobní údaje při předávání do zemí mimo EHP, nebo o zárukách, které společnost Ford nabízí v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů v případě jejich předávání, jsou k dispozici na vyžádání.

Jaké osobní údaje budou užívány

Ford na Stránkách shromažďuje Vaše osobní údaje:

Prostřednictvím Stránky nám můžete poskytnout zejména následující osobní údaje:

Pokud je to právně přípustné, vyhrazuje si společnost Ford dále právo porovnávat údaje, které má k dispozici, s údaji shromážděnými třetími stranami, např. marketingovými agenturami, nebo s informacemi získanými z veřejně dostupných zdrojů o Vás nebo o Vašich zájmech, o Vašem socioekonomickém nebo sociodemografickém statusu, Vašich online identifikátorech a aktuálních kontaktních údajích.

Společnost Ford může být také ze zákona povinna zpracovávat určité osobní údaje. Vaše osobní údaje můžeme být povinni zpracovávat také na základě smluvního vztahu s Vámi. Neposkytnutí těchto údajů může zabránit nebo zpozdit plnění těchto povinností.


Jak budou Vaše osobní údaje užívány

Námi shromážděné osobní údaje ze Stránek používáme k následujícím účelům:

Doba uchovávání Vašich osobních údajů

Společnost Ford uchovává Vaše osobní údaje v identifikovatelné podobě po dobu nezbytnou k účelům, k nimž byly shromážděny, a pro plnění svých zákonných a regulatorních povinností. Obecně tedy platí, že Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu, v jejímž průběhu je splněna některá z následujících podmínek:

Zákonné důvody, na jejichž základě jsou Vaše osobní údaje používány

Existují různé zákonné důvody, na jejichž základě používá společnost Ford Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme v následujících případech:

Automatizované rozhodovací procesy

Společnost Ford si vyhrazuje právo sloučit Vaše osobní údaje a používat automatizované rozhodovací procesy k výše uvedeným účelům a dále k následujícím účelům:

To může zahrnovat např. získávání poznatků pro optimalizaci prodejních strategií, hodnocení účinnosti marketingových opatření a zákaznické podpory společnosti Ford, provádění analýz trhu a identifikace produktů nebo služeb, které by Vás mohly zajímat, abychom Vás mohli kontaktovat a informovat Vás o nich.

V některých případech mohou mít automatizovaná rozhodnutí společnosti Ford na Vás právní nebo podobný dopad. Společnost Ford však bude činit automatizovaná rozhodnutí tohoto druhu pouze v případě, že:

Za určitých okolností můžete vznést námitku proti použití automatizovaných rozhodovacích procesů nebo požádat, aby automatizovaná rozhodnutí byla přezkoumána odpovědným pracovníkem.

Sběr dat z jiných zdrojů

Společnost Ford se zavazuje, že přizpůsobí svou komunikaci a interakci s Vámi co nejvíce Vašim potřebám. Z toho důvodu si vyhrazuje právo používat informace o Vás získané z veřejně dostupných zdrojů a od třetích stran (viz výše uvedený odstavec „Jaké osobní údaje budou užívány“), aby zjistila, které produkty a služby Ford by Vás mohly zajímat. Poskytovatelé analytických a reklamních služeb mohou např. analyzovat údaje shromážděné online nebo z jiných zdrojů, aby získali informace o Vašich demografických charakteristikách a zájmech. Dále mohou např. odvodit, do jaké věkové skupiny patříte a které typy produktů nebo služeb by Vás mohly zajímat. Na základě těchto informací může společnost Ford poskytovat (v souladu s Vašimi komunikačními preferencemi) informace o příslušných produktech a službách a může použít dostupné informace o Vás k informování svých servisních středisek, pokud je kontaktujete. Společnost Ford může také spolupracovat se třetími stranami na zobrazování reklamy přizpůsobené Vašim potřebám na platformách sociálních médií, nebo v případě, že jste souhlasili s používáním souborů cookie při brouzdání na internetu či při návštěvě jiných webových stránek. Pokud si přejete odmítnout zasílání marketingových materiálů, přečtěte si odstavec „Vaše práva jako subjektu údajů“.


Vaše práva jako subjektu údajů

Jako fyzická osoba máte právo požadovat informace o údajích, které o Vás společnost Ford uchovává, a o účelu jejich uchovávání, jakož i mít přístup k těmto údajům a v případě potřeby požadovat jejich opravu. V určitých případech máte také právo vznést námitku proti tomu, aby společnost Ford používala Vaše osobní údaje, např. kontaktní údaje pro účely průzkumu trhu nebo shromažďování Vašich údajů z různých zdrojů, jakož i právo požadovat zablokování či vymazání Vašich osobních údajů nebo obdržet Vaše osobní údaje v běžně používaném elektronickém formátu za účelem jejich předání třetím stranám (to se často označuje jako právo na „přenositelnost údajů“).

Jestliže jste souhlasili s použitím svých osobních údajů (viz část „Právní základy pro použití Vašich osobních údajů“), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

Máte-li jakékoli dotazy či obavy související s používáním Vašich osobních údajů nebo pokud si přejete získat přístup k údajům, které o Vás společnost Ford uchovává, anebo uplatnit jakákoli jiná práva, na která máte v této souvislosti nárok, obraťte se na nás prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

FORD MOTOR COMPANY, s.r.o.
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8

infocz@ford.com

Jestliže si přejete aktualizovat své osobní údaje v případě změn nebo si přejete opravit chyby v údajích uložených společností Ford, informujte o tom prosím společnost Ford.

Společnost Ford jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Můžete se na něj obrátit na adrese dsb@ford.com.

Máte-li jakékoli stížnosti týkající se používání Vašich osobních údajů společností Ford, věříme, že se nejprve obrátíte na nás. Stížnosti však můžete směřovat také na příslušný úřad pro ochranu osobních údajů.

Jiné internetové stránky a sociální sítě

Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky, které nepodléhají naší kontrole a na něž se nevztahují tyto Zásady. Pokud prostřednictvím takových odkazů vstoupíte na jiné internetové stránky, mohou o Vás jejich provozovatelé sbírat údaje, které budou používat v souladu s jejich zásadami ochrany osobních údajů, přičemž takové zásady se mohou od našich Zásad lišit.

Stránky Vám také mohou poskytnout možnost sledovat anebo sdílet informace o společnosti Ford, Stránkách či produktech a/nebo o službách, které jejich prostřednictvím můžete získat, a to použitím funkcí sociálních sítí (např. prostřednictvím odkazů „sdílej“, „like“, „follow“).

Tyto funkce nabízíme, abychom zvýšili zájem o Stránky mezi uživateli Vašich sociálních sítí, a umožnili Vám s Vašimi kontakty sdílet nebo sledovat názory, zprávy a doporučení na Stránkách. V každém případě byste však měli mít na paměti, že osobní údaje sdílené prostřednictvím sociálních sítí mohou být shromažďovány provozovatelem sítě a veřejně zpřístupněny, a to i prostřednictvím internetových vyhledávačů.

Měli byste si vždy pečlivě přečíst příslušné zásady a informace na všech navštěvovaných internetových stránkách nebo na sociálních sítích, jejichž prostřednictvím sdílíte osobní údaje, abyste porozuměli jejich zásadám ochrany osobních údajů.

V některých částech těchto webových stránek mohou být návštěvníci požádáni, aby použili nástroj Google reCAPTCHA, který umožňuje zkontrolovat totožnost a zajistí, že určité funkce webových stránek nemůže používat bot.

Společnost Google shromažďuje informace o hardwaru a softwaru, aby mohla tyto kontroly provádět, jako např. údaje o zařízení a aplikacích.

Společnost Google je nezávislá a údaje, které shromažďuje, podléhají jejím zásadám ochrany osobních údajů. Doporučujeme Vám přečíst si Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese http://www.google.com/privacy.html a také dokument společnosti Google „Jak Google používá informace z webu nebo aplikací, které používají naše služby“ (na adrese www.google.com/policies/privacy/partners/), abyste pochopili, jak jsou údaje shromažďovány, používány a sdíleny.

Zpracování osobních údajů osob mladších 16 let

Osobní údaje osob mladších 16 let vědomě nezpracováváme. Jestliže nám udělíte souhlas s tím, abychom Vás kontaktovali, např. pro reklamní účely, společnost Ford předpokládá, že jste starší 16 let.

Změny těchto Zásad

Společnost Ford si vyhrazuje právo tyto Zásady příležitostně měnit. Pokud se tak stane, bude Vás společnost Ford o změnách informovat. Půjde-li o zásadní změny, oznámíme Vám je s dostatečným předstihem, abyste měli možnost využít své právo týkající se osobních údajů (např. vznést námitky proti jejich zpracování).

UPOZORNĚNÍ NA VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

© 2024 Ford Motor Company.ALL‑ELECTRIC EXPLORER®, B‑MAX®, BRONCO®, C‑MAX®, ECOSPORT®, EDGE®, FIESTA VAN®, FOCUS®, GALAXY®, KA+®, KA, KUGA®, MONDEO®, MUSTANG MACH‑E®, MUSTANG®, PUMA®, RANGER®, S‑MAX®, TOURNEO CONNECT®, TOURNEO COURIER®, TRANSIT CONNECT®, TRANSIT COURIER®, TRANSIT CUSTOM®, TRANSIT® jsou ochranné známky společnosti Ford nebo jejích přidružených společností.

Společnost Ford své výrobky neustále vyvíjí. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit specifikace, barvy, ceny modelů, předmětů a použít odlišné obrázky, které jsou zobrazeny a popsány v této online publikaci. Tato online publikace obsahuje jak originální příslušenství Ford, tak i celou řadu výrobků od našich dodavatelů. Hvězdičkou označené příslušenství jsou pečlivě zvolené značkové výrobky jiných dodavatelů, které mohou podléhat odlišným záručním podmínkám. Více informací o těchto podmínkách získáte stisknutím ikony "Záruka" umístěné u každého výrobku nebo od prodejce společnosti Ford. Namontované příslušenství může mít vliv na spotřebu vozidla. Slovní označení Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth® SIG, Inc. Veškeré jejich použití společností FORD MOTOR COMPANY je předmětem licence. Slovní označení iPhone/iPod a loga jsou vlastnictvím společnosti Apple Inc. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

" " " "